Help en instructieteksten

Hieronder zijn u alle help- en instructieteksten weergegeven zoals die in de applicatie in het helpveld verschijnen als uw muis over de informatieknoppen beweegt.

Kosten van verzuim
Verzuim brengt vaak méér kosten met zich mee dan u zou verwachten. Binnen enkele minuten krijgt u een indicatie van deze kosten. Vul een beperkt aantal gegevens in over uw onderneming of afdeling en kies berekenen, lang verzuim, doelstelling, WIA of REA. De onderliggende berekening is gebaseerd op onderzoeks‑ en branchegegevens van TNO en CBS.
Maak een raming van kosten van verzuim in uw bedrijf door uw bedrijfsgegevens in te vullen in de velden.

Branche
Kies uw branche uit de lijst. Bij de berekening van uw verzuimkosten kunt u een vergelijking maken met deze branche. Onderscheidt u zich positief of negatief ten opzichte van de branche? Hoeveel extra kosten of rendement brengt dat met zich mee?

Aantal medewerkers
Vul hier het aantal medewerkers van uw bedrijf in. Tel alle personen mee waarvoor uw bedrijf verplichtingen heeft bij ziekteverzuim. Oproepkrachten en bedrijfsleiding vallen hier doorgaans ook onder.

Aantal voltijdbanen (fte)
Vul hier het aantal volledige banen van alle medewerkers bij elkaar in. Voor deeltijdbanen telt u de deeltijdfactoren bij elkaar op. Bijvoorbeeld 2 medewerkers die elk voor 50% werken tellen tezamen mee voor 1 voltijdbaan. Tel alle personen mee waarvoor uw bedrijf verplichtingen heeft bij ziekteverzuim. Oproepkrachten en bedrijfsleiding vallen hier doorgaans ook onder.

Verzuimpercentage
Vul hier het verzuimpercentage in voor één of twee ziektejaren zoals u hierboven heeft gekozen. U kunt het verzuim berekenen op basis van kalenderdagen of werkbare dagen. Beide berekeningen zijn bruikbaar. Reken zwangerschapsverlof niet mee omdat u deze kosten vergoed krijgt. Het veld wordt standaard gevuld met een referentiewaarde uit branchegegevens en gecorrigeerd naar bedrijfsgrootte.

Kosten arbodienstverlening
Vul hier de vaste kosten in voor arbodienstverlening, uitgedrukt per medewerker per jaar. Standaard wordt dit berekend uit branchestatistieken van arbodienstcontracten. Indien uw organisatie een maatwerkregeling heeft, kunt u hier deze kosten invoeren. Indien u meer investeert, kunt u een hoger bedrag invullen. De meerkosten kunt u vergelijken met de opbrengsten van verlaagd verzuim of minder WGA-instroom.

Extra kosten reïntegratie
De meeste ondernemingen investeren in de verzuimbegeleiding met een vast contract voor arbodienstverlening. Daarnaast maakt de werkgever incidenteel kosten voor begeleiding van speciale verzuim en arbeidsgeschiktheidsgevallen. U kunt hier deze incidentele kosten, bv. reïntegratietrajecten invullen. Het is één opgeteld bedrag voor de gehele onderneming, dus niet per medewerker of ziektegeval.

Totale loonsom
Vul de totale loonsom in voor uw bedrijf. Neem de loonsommen inclusief bijzondere beloning (vakantiegeld en toeslagen) en anciëniteit. Geen overwerk meerekenen. \nDe loonsom wordt standaard berekend op basis van branchegegevens en het aantal voltijdsbanen.

Percentage loondoorbetaling
Vul hier het percentage in van het loon dat bij ziekte wordt doorbetaald. Standaard wordt hier 100% ingevuld. Als voor uw bedrijf of CAO een lager percentage geldt kunt u dit invullen.

Wachtdagen
Vul hier het aantal wachtdagen in, dat geldt voor de loondoorbetaling wanneer medewerkers zich ziekmelden.

Uw verzuimcijfers betreffen
Kies 'alleen 1e ziektejaar' wanneer uw verzuimcijfers alleen betrekking hebben op het eerste ziektejaar. Heeft u verzuimgegevens inclusief het verzuim langer dan een jaar, kies dan '1e en 2e ziektejaar'.

Berekening verzuimkosten
U ziet de verzuimkosten van uw eigen bedrijf afgezet tegen die van de branche. Als een werknemer ziek wordt leidt dit tot productieverlies. Door vervanging zal de werkgever proberen dit zoveel mogelijk te beperken. Vervanging en omzetverlies vormen de belangrijkste kosten van verzuim. Door een nieuwe invoer kunt u de effecten van hoger dan wel lager verzuim zichtbaar maken.
De kosten van verzuim zijn uitgesplitst in belangrijke kostenposten. U kunt de gegevens vergelijken met de gemiddelde gegevens van uw bedrijfstak.

Verzuimpercentage eerste ziektejaar
Het verzuimpercentage voor dat u heeft ingevuld voor uw bedrijf en de branche. Het branchecijfer is berekend op basis van statistische gegevens met een correctie op vergelijkbare bedrijfsgrootte. Kleine bedrijven hebben gemiddeld minder verzuim dan grote bedrijven.

Loonsom
De totale loonsom van alle medewerkers die u heeft ingevuld of die op basis van branchegegevens is berekend.

Kosten vervanging
Geschatte kosten van vervanging van zieke werknemers in uw bedrijf en in uw branche op basis van uw invoer- en branchegegevens. De vervangingskosten worden berekend uit kosten van uitzendwerk, overwerk en overcapaciteit. Er is sprake van overcapaciteit wanneer collega's of de zieke medewerker zelf het werk kunnen overnemen zonder dat er overwerk of werkachterstand ontstaat.

Productieverlies
Geschatte kosten van productieverlies door verzuim in uw bedrijf en in uw branche op basis van uw invoer- en branchegegevens. Productieverlies wordt berekend uit niet uitgevoerde opdrachten (omzetverlies) en uitbesteed werk.

Productieverlies (dagen)
Berekening productieverlies door verzuim van maximaal drie medewerkers uitgedrukt in werkdagen.

Kosten arbodienstverlening
Kosten van de arbodienstverlening voor uw bedrijf. Dit is de vaste prijs per medewerker voor het dienstenpakket bij de arbodienst of in uw eigen maatwerkregeling. Deze kosten worden meegeteld omdat investeringen zich kunnen terugvertalen in lagere verzuimkosten.

Verzuimbegeleiding
Geschatte begeleidingskosten door leidinggevende of personeelsfunctionaris voor uw bedrijf en voor uw branche in verband met ziekte en verzuim.

Aftrek niet betaald loon
Aftrek: niet betaald loon in verband met loondoorbetalingsregeling bij ziekte. Op basis van branchegegevens over collectieve regelingen voor loondoorbetaling en wachtdagen.

Totaal verzuimkosten
De totale verzuimkosten voor uw bedrijf en uw branche berekend op basis van uw invoergegevens en branche-informatie.

Uw verzuimcijfers betreffen
Op de invoerpagina kunt u aangeven of u beschikt over gegevens van één of twee ziektejaren.\nSinds 2004 is de werkgever verplicht om aan zieke werknemers twee jaar loon door te betalen. \nStandaard rekent het instrument met twee ziektejaren.

Vervanging bij verzuim
Welke maatregelen neemt u als uw werknemers kort of langer verzuimen? Middels onderzoek is het aandeel van verschillende oplossingen voor vervanging bij verzuim geschat. Op deze pagina kunt u de verdeling voor vervanging en productieverlies aanpassen, wanneer voor uw bedrijf een andere verhouding van toepassing is.
U kunt overcapaciteit niet invullen, want die factor wordt berekend zodat alles uitkomt op 100%.

Omzetverlies
Percentage van het verzuim dat wordt opgevangen door het nemen van omzetverlies

Overwerk
Percentage van het verzuim dat wordt opgevangen door overwerk

Uitbesteding
Percentage van het verzuim dat wordt opgevangen door werk uit te besteden

Uitzendwerk
Percentage van het verzuim dat wordt opgevangen door het inhuren van uitzendkrachten

Overcapaciteit
Percentage van het verzuim dat wordt opgevangen door overcapaciteit. Dit percentage wordt berekend uit de overige 4 factoren, omdat alle maatregelen tezamen volledig het verzuim compenseren. U kunt dit niet zelf aanpassen

Kosten van lang verzuim
De verzuimkosten van enkele langdurig zieken zullen vooral bij kleinere bedrijven voelbaar zijn. Door onderstaande gegevens in te vullen, krijgt u een beeld van de verzuimkosten van één of meer langdurig zieken.
Maak een raming van kosten van langdurig verzuim voor uw bedrijf door de duur, deeltijdfactor en jaarloon van maximaal 3 zieke werknemers in te vullen. U kunt per geval een duur van meer dan een jaar invullen. Dan krijgt u een indruk van de kosten van loondoorbetaling tot aan een eventuele arbeidsongeschiktheid.

Duur verzuim (weken)
Vul de duur (in weken) van het verzuim voor de betreffende werknemer in. Rond af in hele weken.

Voltijdsequivalent (fte)
Kies de deeltijdfactor die van toepassing is op de zieke werknemer. Deze wordt gebruikt om het gemiddelde loon voor deze werknemer te schatten. U kunt dat bedrag ook zelf overschrijven. Dan maakt de applicatie verder geen gebruik van de parttimefactor.

Bruto jaarloon
Het jaarloon wordt berekend op basis van branchegegevens en deeltijdfactor. U kunt dit aanpassen indien het jaarloon afwijkt. Rond af op hele euro.

Berekening kosten lang verzuim
U ziet de verzuimkosten van één of meer langdurig zieken. Vervanging en omzetverlies vormen de belangrijkste kosten van verzuim. Door een nieuwe invoer kunt u de effecten van meer of minder zieken dan wel een langere of kortere verzuimduur zichtbaar maken.
De kosten van verzuim zijn uitgesplitst in belangrijke kostenposten. Indien u een verzuimduur langer dan een jaar heeft ingevuld, worden de kosten van het tweede ziektejaar apart berekend.

Duur verzuim (weken)
De duur (in weken) van het verzuim dat u op de vorige pagina heeft ingevuld voor de betreffende werknemer in.

Voltijdsequivalent (fte)
De deeltijdfactor die van toepassing is op de zieke werknemer. Deze wordt gebruikt om het gemiddelde loon voor deze werknemer te schatten. Indien u zelf het jaarloon heeft ingevuld maakt de applicatie geen gebruik van deze parttimefactor.

Bruto jaarloon
Het jaarloon voor de betreffende medewerker zoals u dit heeft ingevuld. Standaard rekent de applicatie op basis van branchegegevens en deeltijdfactor.

Kosten vervanging
kosten van vervanging van de betreffende medwerkers. Vervangingskosten bestaan uit uitzendwerk, overwerk of overcapaciteit.

Productieverlies
Berekening van productieverlies door verzuim van de betreffende medewerkers. Productieverlies bestaat uit niet uitgevoerde opdrachten en uitbesteed werk.

Kosten arbodienstverlening
Vaste kosten per medewerker voor het dienstenpakket van de arbodienst of uw maatwerkregeling zoals dit in de eerste pagina is ingevuld. Verzuimbegeleiding is een belangrijk onderdeel van deze dienstenverlening. Deze kosten worden meegeteld omdat investeringen zich kunnen terugvertalen in lagere verzuimkosten.

Verzuimbegeleiding
Geschatte begeleidingskosten voor de betreffende medewerkers. Deze begeleidingstijd is gerelateerd aan de verzuimduur. Hiermee wordt de tijd geschat die leidinggevenden en staf besteden aan de opvang en begeleiding van verzuimende medewerkers.

Aftrek niet betaald loon
Aftrek: niet betaald loon in verband met wachtdagen of lagere loondoorbetaling bij ziekte. Indien het verzuim langer duurt dan een jaar wordt rekening gehouden met loondoorbetaling van 70 % in het tweede ziektejaar.

Verzuimkosten totaal
De totale verzuimkosten voor uw bedrijf berekend op basis van uw invoergegevens.

Waarvan kosten 2e ziektejaar
De werkgever betaalt voor zieke werknemers twee jaar lang het loon door. Indien u verzuimgevallen heeft ingevuld langer dan een jaar, worden hier de kosten getoond die voor het tweede jaar gelden. Als de ingevulde verzuimduur korter is dan een jaar worden hier geen kosten getoond.

Kosten arbeidsongeschiktheid
Wat kost het als één werknemer arbeidsongeschikt wordt? Sinds de invoering van de Wet op Inkomen en Arbeid (WIA) vallen volledig arbeidsongeschikte medewerkers (IVA)in de basispremie. Voor gedeeltelijk of tijdelijk arbeidsongeschikten (WGA) behoudt de werkgever verantwoordelijkheid. De lasten kan de werkgever zelf nemen, of verzekeren, publiek bij het UWV of bij een verzekeraar. Vul eerst enkele gegevens in die van invloed zijn op de kosten en baten van arbeidsongeschiktheid.
Het UWV berekent de gedifferentieerde premie voor de WGA. Indien een van uw medewerkers vorig jaar in de WGA is beland, betaalt uw onderneming de komende jaren een verhoogde WGA-premie. Als u de WGA-uitkering heeft herverzekerd bepaalt de verzekeraar de premie. Ook daarvoor is de publieke WGA-premie een zinvolle schatter.

Aantal oudere medewerkers
De werkgever kan premiekorting aftrekken voor medewerkers ouder dan 62 jaar die in dienst blijven. Deze wordt voor de helft van de WIA-basispremie en voor de helft met de WW-premie verrekend. Indien werknemers in aanmerking komen voor hoge premiekorting, vul deze niet hier in maar hieronder. De korting is lager bij parttime werk. Vul dus het aantal keer de deeltijdsfactor van de medewerkers in.

Aantal oudere mw hoge premie
Wanneer de werkgever een uitkeringsgerechtigde medewerker aanneemt die 50 jaar of ouder is, krijgt hij maximaal drie jaar een hoge premiekorting van 6500 euro. Deze wordt voor de helft verrekend met WIA basispremie en voor de rest met de WW premie. Vul het aantal in vermenigvuldigd met de deeltijdsfactor voor de betreffende medewerkers.

Aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
Vul hier het aantal lopende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in. Tel de WAO- en WGA-uitkeringen bij elkaar op. U kunt fte's invullen, dus met decimalen. Als u niets invult wordt gerekend met 1. In het publiek bestel betaalt het UWV betaalt de uitkeringen. Ieder jaar ontvangt u van het UWV een beschikking waarin u kunt lezen hoeveel uitkeringen ten laste van uw organisatie komen.

Verwachte duur van de uitkering in jaren
Vul hier in de duur in jaren van de WGA uitkering, die u verwacht voor uw werknemer. Als u dit voor meerdere werknemers berekent, vul dan de gemiddelde verwachte uitkeringsduur in. Standaard wordt gerekend met een gemiddelde duur, maar individuele verschillen kunnen groot zijn. NB: de uitkering kan beeindigen bij reïntegratie, pensioen, overlijden enz.

Percentage arbeidsongeschiktheid
Vul hier het verwachte percentage arbeidsongeschiktheid voor één werknemer. Als u dit voor meerdere medewerkers invult, kies dan een gemiddeld percentage. Vul het alleen in voor mensen die in de WGA terecht komen.

Benutting resterende verdiencapaciteit
Vul hier in voor welk percentage de gedeeltelijk geschikte werknemer zijn resterende verdiencapaciteit benut. Dit heeft invloed op de vervolguitkering.

Resterende jaarloon bij arbeidsongeschiktheid
Vul hier het nieuwe resterend jaarloon in voor de medewerker die met een WGA uitkering werk. U kunt ook het percentage benutting resterende verdiencapaciteit invullen. Het instrument rekent dan het resterend loon uit. Als u beide invult rekent het instrument alleen met het jaarloon.

Arbeidsverleden van arbeidsongeschikte werknemer
Vul hier in hoeveel jaar de werknemer werkte voordat deze arbeidsongeschikt werd. Een decimaal is toegestaan. Sinds 2008 is het arbeidsverleden een maat voor hoe lang de loongerelateerde uitkering duurt. Een jaar vanaf 1998 telt mee als de medewerker minstens 52 dagen in dat jaar heeft gewerkt. De jaren vanaf het 18de jaar tot 1998 tellen sowieso mee. Ook als de medewerker niet gewerkt heeft.

Afwijkend jaarloon voor arbeidsongeschikte(n)
Vul hier het jaarloon in dat de medewerker verdiende voordat deze arbeidsongeschikt wordt. Vul dit in voor één voltijdsequivalent (fte). Indien het loon hoger is dan het maximale premieplichtig loon, wordt gerekend met deze grens.

Afwijkende parttimefactor voor arbeidsongeschikte(n)
Vul hier de parttimefactor in van de medewerker voordat deze arbeidsongeschikt werd. Dit veld wordt standaard gevuld met de gemiddelde parttimefactor in uw onderneming.

Kosten arbeidsongeschiktheid
Hoeveel kost het wanneer één werknemer de WGA instroomt? U ziet een indicatie van de kosten voor één werknemer die in dit jaar arbeidsongeschikt wordt. Iedere werkgever die geen eigenrisicodrager is betaalt een gedifferentieerde premie WGA.
Werkgevers betalen een basispremie voor de WIA plus WAO. Voor oudere werknemers kunt u soms premiekorting krijgen. Het UWV berekent de gedifferentieerde premie WGA op basis van uw WGA-lasten. Indien een van uw medewerkers vorig jaar in de WGA is beland, betaalt uw onderneming de komende jaren een verhoogde premie.

Basispremie WIA en WAO
De basispremie voor de WIA en WAO die uw onderneming betaalt. Dit is een vast percentage van de totale loonsom (SV loon) dat jaarlijks door het UWV wordt vastgesteld.

Gedifferentieerde premie indien geen WGA-uitkering
Indien u de WGA heeft verzekerd via het UWV of verzekeraar betaalt u een gedifferentieerde voor de WGA. Daarin worden de WGA uitkeringen meegewogen die medewerkers uit uw bedrijf de afgelopen jaren hebben ontvangen. Hier ziet u de WGA-premie volgens de UWV berekening indien er geen uitkeringen voor arbeidsongeschikte medewerkers ten laste worden gebracht aan uw onderneming.

Gedifferentieerde premie indien wel werknemers in de WGA
De verhoging van de gedifferentieerde WGA-premie, uitgaande van uw bedrijfsgegevens en werknemer(s) in de WGA. Hierbij is uitgegaan van een voltijdsaanstelling en het gemiddelde salaris van deze medewerker(s). Op basis van dit salaris wordt het SV-loon en de uitkering berekend.

Totale meerkosten door 1 werknemer in de WGA
De totale meerkosten berekend voor 1 werknemer in de WGA, gebaseerd op een verhoogde premie. Een extra arbeidsongeschikte medewerker brengt voor de werkgever vaak een aantal jaar hogere kosten met zich mee. Voor de gekozen uitkeringsduur wordt hier een totale optelling gemaakt.

Uitkeringslasten per jaar voor deze uitkering
Indien een medewerker arbeidsongeschikt wordt ontvangt deze een uitkering. Deze vormt de basis van de gedifferentieerde premie die via het UWV of een private verzekeraar wordt doorberekend. Indien u een eigen risicodrager bent voor de WGA betaalt u deze uitkering zelf.

Uitkeringslasten totaal voor deze uitkering
Indien een medewerker arbeidsongeschikt wordt ontvangt deze vaak een aantal jaren een uitkering. Het UWV of uw verzekering berekent uw WGA-premie op basis van deze gedifferentieerde lasten. Indien u een eigen risicodrager bent voor de WGA betaalt u deze uitkering zelf. Hier worden de totale kosten berekend van een uitkering over de hele looptijd van de uitkering. Dat kan maximaal 10 jaar bedragen.

Meerkosten AO bij 1 arbeidsongeschiktheidsgeval
De meerkosten per jaar die de instroom van 1 WGA geval in het huidige jaar veroorzaakt na twee jaar gedurende maximaal 10 jaar. Gemiddeld ligt de duur van de uitkering lager. U kunt zelf de verwachte duur invullen op de vorige pagina.

Risico Loonsanctie
De Wet Verbetering Poortwachter legt de werkgever een aantal verplichtingen op. Indien de werkgever deze verplichtingen niet of niet voldoende nakomt kan het UWV een loonsanctie opleggen van maximaal 70% van het jaarloon van de betreffende medewerker. De getoonde maximale sanctie komt overeen met extra loondoorbetaling gedurende 1 jaar.

Aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
De meerkosten die de instroom van het aantal door u ingevulde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen veroorzaakt.

Baten van Reïntegratie
Wat levert het u op wanneer u een gedeeltelijk arbeidsgeschikte medewerker in dienst neemt? Als de werknemer uit een ander bedrijf komt wordt gesproken over 'plaatsing'. Indien u een langdurige zieke uit uw eigen bedrijf aangepast werk biedt, wordt gesproken over 'herplaating'. Bij herplaatsing ziet u ook hoeveel het u oplevert als deze werknemer niet in de WGA terecht komt.
REA regelingen zijn gefiscaliseerd. De premiekorting wordt niet via het UWV maar met de belasting verrekend. De zogenaamde No-risk polis ZW loopt nog wel via het UWV.

Premiekorting per jaar
De premiekorting is een fiscale regeling waarbij de werkgever voor een in dienst aangenomen arbeidsgehandicapte (plaatsing) 3 jaar en voor herplaatsing 1 jaar een premiekorting kan aanvragen.

No-risk polis Ziektewet per jaar
Voor een arbeidsgehandicapte die ziek wordt kan een werkgever geld terugvragen van het UWV, om de loondoorbetaling te compenseren. Deze No risk Polis ZW wordt berekend op basis van gemiddeld loon en gemiddelde verzuimverwachting voor de arbeidsgehandicapten in dienst bij uw bedrijf.

Lagere AO-premie
Indien u een werknemer die in uw onderneming ziek is geworden herplaatst als arbeidsgehandicapte, zullen de uitkeringslasten van deze werknemer niet meer meewegen in de gedifferentieerde WGA-premie. U voorkomt daarmee kosten in de toekomst. Voor de WGA wordt wel een gedifferentieerde premie berekend.

Totaal per jaar inclusief arbeidsongeschiktheid
De geschatte baten van het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte, per jaar. Voor herplaatsing inclusief de lagere WGA-premie.

Totaal rendement over alle jaren
De regelingen voor fiscale korting, afdrachtsvermindering en premies gelden voor een aantal jaren. Bij de WGA worden de lasten twee jaar later meegerekend in de WGA-premie. Omdat die premieverhoging na twee jaar begint en tot 10 jaar kan duren, rekenen we het rendement over deze lange periode uit.

Doelstelling Verzuim en WIA
Wat vind u een uitdagende doelstelling voor uw bedrijf voor verzuimbeleid, WGA-instroom en arbeidsgehandicapten te bereiken binnen 2 jaar.
Hoeveel levert het op wanneer in uw bedrijf het verzuim 1 procent wordt verminderd? Of als een langdurig zieke wordt gereïntegreerd en daarom niet de WGA instroomt? En kunt u een arbeidsgehandicapte in uw organisatie aan werk helpen of houden?

Verzuimpercentage eerste ziektejaar
Het verzuimpercentage voor het eerste ziektejaar dat u heeft ingevuld voor uw bedrijf en de branche. Het branchecijfer is berekend op basis van statistieken en gecorrigeerd op vergelijkbare bedrijfsgrootte. Kleine bedrijven hebben immers gemiddeld minder verzuim dan grote bedrijven.

Totaal verzuimkosten
De totale verzuimkosten voor uw bedrijf en uw branche berekend op basis van uw invoergegevens en branche-informatie.

Uw doelstelling vermindering verzuim
Vul hier in hoeveel procentpunt verlaging van het verzuimpercentage uw onderneming wil bereiken. Wat vind u haalbaar en wenselijk? U kunt hiervoor kijken naar de branche of zelf een beleidsdoelstelling bepalen. U kunt decimalen gebruiken.

Uw verzuimpercentage wordt dan:
De applicatie trekt het door u gestelde doelstellingspercentage af van uw huidige verzuimpercentage.

Uw doelstelling vermindering WGA instroom
Vul hier in uw doelstelling voor vermindering van instroom in de WGA. U kunt de instroom invullen in voltijdsequivalenten (fte's). Zo kunt u rekening houden met parttime medewerkers en met gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid.

Uw doelstelling aan te nemen arbeidsgehandicapten
Vul hier het aantal arbeidsgehandicapten in dat uw instelling het komende jaar wil plaatsen. In dit veld kunt u de plaatsingen van werknemers van buiten de instelling invullen, in het volgende veld de herplaatsing van werknemers uit de instelling.

idem herplaatsing arbeidsgehandicapten
Vul hier het aantal arbeidsgehandicapten in dat uw instelling het komende jaar wil herplaatsen. In het veld hierboven kunt u de plaatsingen van werknemers van buiten de instelling invullen, in dit veld de herplaatsing van werknemers met een status arbeidsgehandicapte uit de instelling.

Rendement doelstelling Verzuim en WIA
Op basis van de door u ingevulde doelstelling verzuim, WGA en REA worden de kosten opnieuw berekend. Het verschil tussen uw huidige kosten en de doelstelling schetst het rendement van de door u gekozen doelstelling voor uw bedrijf.
De verzuimkosten zijn berekend op basis van vervangingskosten en productieverlies. De WGA kosten hebben betrekking op een hogere premie, die u betaalt indien WGA-uitkeringen naar uw onderneming worden toegerekend. Voor reïntegratie gelden subsidies en fiscale kortingen die verschillen bij plaatsing en herplaatsing.

Verzuim nu en in het volgend jaar
De applicatie geeft hier weer welke doelstelling u heeft ingevuld voor het verzuimpercentage in het volgend jaar. U kunt de doelstelling vergelijken met de huidige situatie in uw onderneming.

Totaal verzuimkosten
De totale verzuimkosten voor uw huidige situatie en uw gekozen doelstelling voor verzuimreductie.

Verzuimkosten in werkdagen
Het totale verzuim in werkdagen voor uw huidige situatie en uw gekozen doelstelling voor verzuimreductie.

Verzuimkosten in fte
Het totale verzuim in fte voor uw huidige situatie en uw gekozen doelstelling voor verzuimreductie.

Uw doelstelling vermindering WGA gevallen
De doelstelling voor vermindering van instroom in de WGA of uitstroom van de WAO of WGA, zoals u die heeft ingevuld in voltijdsequivalenten (fte's). Daarmee kunt u rekening houden met parttime medewerkers en met gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid.

Vermindering AO-premie
Indien uw organisatie medewerkers reïntegreert of instroom in de WGA voorkomt, dan levert dat voor de komende jaren minder WGA-premie op. Dat kunt u zien als rendement van uw doelstelling vermindering arbeidsongeschiktheid.

Uw doelstelling plaatsing arbeidsgehandicapten
De doelstelling die u voor uw instelling heeft ingevuld ten aanzien van te plaatsen arbeidsgehandicapten die zijn aangenomen van buiten de instelling. Uitgedrukt in aantal fte en de baten uit subsidies en mider ziektekosten.

idem herplaatsing
De doelstelling die u voor uw instelling heeft ingevuld voor herplaatsing van arbeidsgehandicapten die werkzaam waren in uw instelling.\nUitgedrukt in aantal fte en baten van subsidies en minder ziektekosten.

Uw doelstelling reïntegratie arbeidsgehandicapten
De doelstelling die u voor uw instelling heeft ingevuld voor de reïntegratie van medewerkers die als arbeidsgehandicapten in uw organisatie zijn geplaatst of herplaatst.\nUitgedrukt in aantal fte en baten van subsidies en minder ziektekosten.

Totale rendement doelstelling verzuim, wao en rea
Het totale rendement per jaar van de door u gekozen doelstellingen in het verzuimbeleid, beperking van WGA-instroom en het aannemen van arbeidsgehandicapten.

Totale baten doelstelling
Het totale rendement opgeteld over alle jaren van de door u gekozen doelstellingen in het verzuimbeleid, beperking van arbeidsongeschiktheid en reïntegratie.

Kosten verzuim tweede ziektejaar
De werkgever dient werknemers die langer dan een jaar ziek zijn voor het tweede ziektejaar doorbetalen. Schat de kosten door in te vullen hoeveel medewerkers langer dan een jaar ziek zijn of kunnen worden. Bij het invullen van voltijds equivalenten en jaarsalaris kunt u rekening houden met parttime medewerkers, of wanneer medewerkers een deel van het jaar ziek zijn.
Dynamische toelichtende helptekst. Voor bovenste veld: Het huidige verzuimpercentage wordt overgenomen uit de door u ingevulde waarden van de eerste pagina.

Verzuimpercentage eerste ziektejaar
Het verzuimpercentage voor het eerste ziektejaar dat u heeft ingevuld voor uw bedrijf en de branche. Het branchecijfer is berekend op basis van statistieken en een correctie op vergelijkbare bedrijfsgrootte. Kleine bedrijven hebben immers gemiddeld minder verzuim dan grote bedrijven.

Totaal verzuimkosten
De totale verzuimkosten voor uw bedrijf en uw branche berekend op basis van uw invoergegevens en branche-informatie.

Aantal langdurig zieke werknemers
Vul hier het aantal langdurig zieken voor uw bedrijf in. U kunt zelf kiezen: het aantal medewerkers dat langer dan een jaar ziek is, of het aantal medewerkers dat nu een half jaar ziek is en mogelijk langer dan een jaar ziek kan blijven. De berekening rekent voor welke kosten ermee gemoeid zijn als deze medewerkers het hele tweede jaar ziek blijven.

Aantal voltijdsbanen van deze langdurig zieken (fte's / jaar)
Vul hier het aantal voltijdsbanen (fte's) in van de langdurig zieken uit het veld hierboven. Tel de fte's bij elkaar op. Decimalen zijn toegestaan. Op basis van dit getal rekent de applicatie de loonsom voor de langdurig zieken gezamenlijk uit. U kunt dit hieronder aanpassen.

Bruto jaarloon van de langdurig zieken opgeteld
De bruto loonsom voor de hierboven ingevulde langdurig zieke medewerkers. De jaarlonen worden bij elkaar opgeteld. De applicatie schat het gemiddelde jaarloon op basis van de totale loonsom van uw bedrijf. U kunt dit bedrag overschrijven indien voor deze medewerkers een ander bedrag geldt.

Berekening kosten tweede ziektejaar
Hieronder wordt berekend wat de doorbetaling voor het tweede ziektejaar in de door u ingevulde situatie voor uw bedrijf aan kosten met zich meebrengt. U ziet ook de verzuimkosten van het eerste jaar om de kostenverhoudingen te beoordelen. De verzuimkosten worden uitgedrukt in kosten van vervanging en productieverlies en verzuimbegeleiding.
Indien u de verzuimkosten van individuele medewerkers wilt schatten, kunt u ook gebruik maken van de module Lang Verzuim.

Verzuimpercentage incl. en excl. 2de zj
Het verzuimpercentage inclusief het 2e ziektejaar is berekend op basis van de veronderstelling dat de door u ingevulde langdurig zieken het gehele 2e ziektejaar verzuimen. Dat percentage wordt bij het verzuimpercentage voor het eerste jaar voor het gehele bedrijf opgeteld.

Kosten van vervanging
Om de productiviteit van uw bedrijf op peil te houden zult u uw langdurig zieke werknemers vervangen. Deze kosten kunnen bestaan uit inhuur van uitzendkrachten, overwerk van collega's of (verborgen) overcapaciteit, wanneer collega's in hun eigen tijd het werk overnemen.

Kosten van arbodienstverlening
De dienstverlening van de arbodienst of uw maatwerkregeling richt zich voor een groot deel op verzuimbeleid. U ziet de algemene kosten per jaar voor uw hele bedrijf, en het aandeel voor het tweede ziektejaar.

Kosten van verloren productie
Als u ervoor kiest om de werkzaamheden van langdurig zieke werknemers niet volledig te vervangen, ontstaat productieverlies. Hoewel u dat - afhankelijk van het bedrijfskritische belang - tot een minimum zult beperken kunt u het financieel verlies van niet uitgevoerde opdrachten of uitbesteed werk inschatten.

Kosten van begeleiding door leidinggevende en P&O
Bij langdurig verzuim rust op de werkgever de plicht zich in te spannen om de werknemer te reïntegreren. Dit brengt activiteiten met zich mee van de leidinggevende en P&O-afdeling. Die kosten zijn hier niet meegenomen. In beperkte mate is hiervoor ook subsidie beschikbaar.

Af: niet betaald loon door lagere doorbetaling
De totale verzuimkosten exclusief en inclusief het tweede ziektejaar. De algemene verzuimkosten zijn ingeschat en toegelicht op de berekeningspagina verzuimkosten algemeen. De kosten van het 2e ziektejaar komen daarbij. U kunt zo een beeld krijgen van het aandeel van langdurig zieken in de verzuimkosten voor uw bedrijf, en de implicaties van doorbetaling van het 2e ziektejaar.

Verzuimkosten totaal incl. en excl. 2de ziektejaar
Voor langdurig zieke medewerkers betaalt de werkgever in het tweede ziektejaar doorgaans 70% van het laatstverdiende loon. Bij de berekening wordt het niet betaalde loon in mindering gebracht op de totale verzuimkosten.